Stresspatronen zijn direct zichtbaar in houding en beweging

Stresspatronen en daarmee samenhangende stress-symptomen komen in ons gedrag en ook heel direct fysiek tot uiting. Deze kun je aflezen aan specifieke houdings-, en bewegingskarakteristieken. Ademhalings-, en stresspatronen in specifieke zones van het lichaam getuigen daarvan. Deze zijn weergegeven in de Poster 7-kwaliteitenpalet® en stress.

Poster 7-kwaliteitenpalet® en stress
©Annet van Laar (2022)

We maken bewust of onbewust gebruik van ons potentieel aan 7 vitale kwaliteiten. Deze zijn gelokaliseerd in de zones van hoofd, hart en buik: de centra van denken, voelen en handelen. Hoe makkelijker we deze centra inzetten, hoe meer ons potentieel tot uiting komt. Dat geeft vitale energie, plezier en rust.

We kunnen balans en disbalans via de lichaamstaal direct leren ‘aflezen’ aan bijvoorbeeld  hoe iemand keuzes maakt, grenzen aangeeft, omgaat met stress en hoe de balans is in werk en privé. Lichaamswijsheid wijst ons daarbij de weg naar evenwicht.

Kwaliteiten zijn polair. Van nature heb je beschikking over de hele reikwijdte tussen de uitersten van de 2 polen. Bijvoorbeeld van compleet ontspannen tot complete inspanning. Je wendt de kwaliteit flexibel aan al naar gelang de situatie vereist.

Bij stress slaat de balans gedurende langere tijd door naar een van de polen, bijvoorbeeld eenzijdig inspannen. Eén of meer kwaliteiten raken geblokkeerd en uit balans. Er is sprake van eenzijdigheid, dit wil zeggen: een aanhoudend neigen naar de ene of de andere kant, met als gevolg een verdere toename van die ‘eenzijdigheid’: een spanningspatroon van een teveel of te weinig binnen een kwaliteit.

Over tegenstellingen door Jung
Tegenstellingen bepalen de dynamiek van de psyche. We ervaren allen tegenstellingen, zoals licht – donker, groot – klein, vrouwelijk – mannelijk (anima en animus). Wanneer vooral één kant van de tegenstelling wordt geleefd, ervaren we een disbalans. De kunst is om beide kanten van een tegenstelling zoveel mogelijk in onszelf te integreren, in het midden uit te komen.
Mieke Schram, Psycholoog en Jungiaans analytisch therapeut

Disbalans wordt onmiddellijk fysiek, emotioneel, gedragsmatig en in taal uitgedrukt. Het zijn die directe en te onderscheiden expressievormen die als een draad van Ariadne de weg kunnen wijzen van disbalans terug naar balans.

Inzicht in de verschijningsvormen van disbalans helpt de weg naar balans te maken, omdat je zo direct en feitelijk aan den lijve kunt herkennen naar welke kant beweging dan nodig is. Maar vooral de fysieke uitingsvorm geeft een directe en concrete ingang om de richting terug naar het midden te krijgen.

Balans kun je herkennen aan het flexibel aanwenden van de gehele reikwijdte van kwaliteiten waarmee je je steeds weer kunt aanpassen in wisselende omstandigheden. Dan ben je in een middenpositie. Van daaruit kun je bewust kiezen wat bij je past en in contact te blijven met je levendige vitale energie. Je kunt sneller reguleren na stress-situaties en met geduld stap voor stap stagnaties doorbreken.

Uitdagingen zijn van alle tijden. Deze kun je zien als oproepen om het potentieel van je vitale kwaliteiten in de verschillende levenscontexten vanuit een middenpositie uit te breiden.

©Annet van Laar (2022)


In de trainingen met Annet leer je lichaamsgerichte interventies bij stress doorbreken, krijg je de tools om:

  1. Stresspatronen te reguleren via het ontspannen van je zenuwstelsel en het aanleren van de 4 A’s (aarden, ademen, alignment en awareness),
  2. Stresspatronen te herkennen door het in kaart en in balans brengen van je 7 belangrijkste kwaliteiten inclusief hun polariteiten (het 7-kwaliteitenpalet®)
  3. Stresspatronen gedragsmatig te doorbreken